தமிழ்நாடு ஆவின் பாலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு – 2022 – மருத்துவ ஆலோசகர் – தூத்துக்குடி – நேர்காணல் நாள் 30.08.2022

 

தமிழ்நாடு ஆவின் பாலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு – 2022 – மருத்துவ ஆலோசகர் – தூத்துக்குடி – நேர்காணல்  நாள் 30.08.2022நிறுவனத்தின்பெயர்:  

தமிழ்நாடு ஆவின் பாலகம்

வேலைவகை:

தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு

 

மொத்தகாலியிடங்கள்:

04

 

இடம்:  

தூத்துக்குடி , தமிழ்நாடு

 

பதவியின்பெயர்:

> கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்

 

சம்பளம்:

சம்மபந்த  அறிவிப்பை பார்க்கவும்

 

கல்வித்தகுதி

பட்டப்படிப்பு

 

 

நேர்முக தேர்விற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள்

கால்நடை மருத்துவ கவுன்சில் சான்றிதழ்

உரிய பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ்

மற்றும் இதர ஆவணங்களுடன் செல்ல வேண்டும்.

 

தேர்வுமுறை:

 

நேர்முகத்தேர்வு

 

விண்ணப்பம்அனுப்பவேண்டியமுகவரி

 

74F> ghytpehafH Nfhtpy; njU> 2tJ jsம்  J}j;jf;Fb khtl;l $l;LwT ghy; cw;gj;jpahsHfs; xd;wpa mYtyfk;>

தூத்துக்குடி

 

நேர்முக தேர்வு நடைபெறும் நாள்

 

30.08.2022

 

அதிகாரப்பூர்வ

இணையதளம்செல்ல

இங்கேகிளிக்

செய்யவும் 

அதிகாரப்பூர்வ

அறிவிப்பு/

இங்கேகிளிக்

செய்யவும் 

Post a Comment

புதியது பழையவை

TELEGRAM ALERT